image banner
Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
252/KH-UBND 28/05/2023 KH: Hỗ trợ chuyển đổi số Hợp tác xã, Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 89
Tải về 0
88/KH-UBND 14/02/2023 KH: thực hiện chương trình" mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 75
Tải về 0
2644/QĐ-UBND 07/11/2022 V/v ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 96
Tải về 0
394/KH-UBND 16/11/2021 Kế hoạch: Triển khai chương trình sô 69-Ctr/TU ngày 1/10/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban bí thư và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động ' Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới
Lượt xem: 87
Tải về 0
630/BC-UBND 10/11/2021 Báo cáo: V/v thực hiện các Nghị quyết của UBTV Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021
Lượt xem: 116
Tải về 1
Quyết định 3453/QĐ-UBND 09/10/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho hộ kinh doanh, người lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt VII)
Lượt xem: 109
Tải về 0
Quyết định 3279/QĐ-UBND 25/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho hộ kinh doanh và người lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn di Đại dịch Covid – 19 ( đợt VI)
Lượt xem: 121
Tải về 2
Quyết định 3079/QĐ-UBND 11/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho hộ kinh doanh và người lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn di Đại dịch Covid – 19 ( đợt VI)
Lượt xem: 113
Tải về 0
Quyết đinh 3049/QĐ-UBND 10/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho hộ kinh doanh và người lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn di Đại dịch Covid – 19 ( đợt V)
Lượt xem: 110
Tải về 0
50/2019/QĐ-UBND 27/02/2020 Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 87
Tải về 0
1234