Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phụ trách các hoạt động hành chính tổng hợp của cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Gồm 7 thành viên

1

2

3

4