image banner
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Chức năng

- Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát động và chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch tham gia phát triển kinh tế, xã hội gắn với công tác xây dựng tổ chức Hội.

- Đề xuất, kiến nghị xây dựng cơ chế, chính sách về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, dân số, gia đình; chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Tham mưu phối hợp và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Thường vụ tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, với các sở, ban, ngành của tỉnh để phát triển kinh tế nông nghiệp và các vấn đề xã hội ở nông thôn.

- Tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể để xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án về xã hội, dân số, gia đình như: Xóa đói, giảm nghèo, ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, bệnh xã hội, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, y tế, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống lao, giáo dục nâng cao nhận thức và bài trừ các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội ở nông thôn…

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

- Tham mưu Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân: Về hoạt động nghiệp vụ Quỹ HTND theo Điều lệ và gắn với hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội. Tham mưu công tác kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội quản lý, sử dụng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân; vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng quỹ Hội giúp cho nông dân phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao.

- Xây dựng các mô hình công tác xã hội, dân số, gia đình, tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ nông dân thuộc lĩnh vực xã hội, dân số, gia đình.

- Tham mưu cho Đảng đoàn, Chi bộ, Ban Thường vụ lĩnh vực liên quan nhiệm vụ Ban Kinh tế - Xã hội.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ, Thường Trực Hội Nông dân tỉnh.

    * Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội: Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội trước Thường trực và Chủ tịch. Phân công nhiệm vụ cho Phó Ban và chuyên viên.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 178
  • Trong tuần: 178
  • Tất cả: 224,795
Đăng nhập