image banner
BAN XÂY DỰNG HỘI

1. Chức năng

- Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh về công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên nông dân; công tác tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan; xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội các cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội.

- Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ về công tác trợ giúp pháp lý, công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân.

- Tham mưu các nội dung, giải pháp về công tác quốc phòng - an ninh; công tác dân tộc, tôn giáo.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ như: Tuyển chọn, bố trí, sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, đề bạt, quản lý cán bộ; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

- Tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội các cấp; xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp; phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp.

- Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Hội, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội.

- Tham mưu giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân.

- Tham mưu nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội …; giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, chính trị, tư tưởng, văn hóa và nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân để tham mưu giải pháp kịp thời.

- Tham mưu các nội dung, giải pháp liên quan đến công tác quốc phòng - an ninh ở nông thôn, biên giới. Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên địa bàn nông thôn.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện các nội dung và giải pháp về công tác dân tộc, tôn giáo.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia ý kiến phản biện các văn bản dự thảo khi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu, đề nghị.

- Phối hợp với các ban, đơn vị kiểm tra việc triển khai các chương trình, dự án của Hội theo quy định.

- Hướng dẫn và phối hợp thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp.

- Thực hiện công tác văn phòng của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quân sự cơ quan.

- Quản lý và phát triển Website của Hội Nông dân tỉnh; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để giới thiệu các hoạt động của Hội, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình, các nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo và xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên…

- Hướng dẫn thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng trong cán bộ, hội viên nông dân.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

3. Tổ chức bộ máy, biên chế: Gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và một số chuyên viên. 

     * Trưởng Ban Xây dựng Hội: Chịu trách nhiệm trước Thường trực và Chủ tịch về mọi hoạt động của Ban Tổ chức - kiểm tra. Phân công nhiệm vụ cho Phó Ban và chuyên viên.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 157
  • Trong tuần: 157
  • Tất cả: 224,774
Đăng nhập