image banner
Văn Phòng

1. Chức năng

- Tham mưu giúp Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo. Thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Tham mưu và tổ chức thực hiện về công tác thi đua - khen thưởng.

- Phục vụ các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

- Quản lý tài sản, tài chính, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của lãnh đạo cơ quan và các ban, đơn vị trực thuộc.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu công tác thông tin, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng. Soạn thảo, thẩm định nội dung, thể thức các loại văn bản trước khi trình ký và phát hành; tổ chức in, sao và phát hành văn bản.

- Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng lãng phí; công tác cải cách hành chính.

- Tham mưu giúp Thường trực báo cáo kết quả thực hiện một số Đề án của Tỉnh ủy.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và các công việc cụ thể theo sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

- Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan.

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của cơ quan; bảo đảm kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực, Thủ trưởng cơ quan và hoạt động thường xuyên của các ban, đơn vị thuộc Hội Nông dân tỉnh theo quy định.

- Theo dõi tiến độ triển khai, đôn đốc thực hiện các báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác và các công việc cụ thể đã giao cho các Ban đảm bảo chất lượng và kịp thời gian theo sự chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ và Thường trực.

- Theo dõi, tham mưu thực hiện chế độ chính sách tiền lương, BHXH, BHYT đối với cán bộ công chức và người lao động.

- Là đầu mối kết nối đề xuất, tổng hợp các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh với các sở, ban ngành, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

- Theo dõi các Ban chỉ đạo của tỉnh do các đồng chí Thường trực tham gia.

- Tham mưu cho Đảng đoàn, Chi bộ, Ban Thường vụ lĩnh vực liên quan nhiệm vụ Văn phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

     * Chánh Văn phòng: Chịu trách nhiệm trước Thường trực và Chủ tịch về mọi hoạt động của Văn phòng. Phân công nhiệm vụ cho Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 208
  • Trong tuần: 208
  • Tất cả: 224,825
Đăng nhập