image banner
HỘI NÔNG DÂN TỈNH LÀO CAI QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

 

Từ năm 1955 đến nay, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã trải qua 10 nhiệm kỳ đại hội, cụ thể như sau:

TT

Các kỳ đại hội

Nhiệm kỳ

Thời gian đại hội

01

Đại hội lần I

 

Tháng 10/1955

02

Đại hội lần II

1976-1984

Ngày 6/11/1976

03

Đại hội lần III

1984-1987

Ngày 27/9/1984

04

Đại hội lần IV

1987-1992

Ngày 12/8/1987

05

Đại hội lần V

1992-1998

Ngày 22-23/9/1992

06

Đại hội lần VI

1998-2003

Ngày 25-26/6/1998

07

Đại hội lần thứ VII

2003-2008

Ngày 14-16/5/2003

08

Đại hội lần thứ VIII

2008-2013

Ngày 11-12/6/2008

09

Đại hội lần thứ IX

2013-2018

Ngày 17-18/4/2013

10

Đại hội lần thứ X

2018-2023

Ngày 09-10/10/2018

 

ĐẠI HỘI I

Tháng 10 năm 1955 Đại hội Nông Hội tỉnh Lào Cai lần thứ nhất được tổ chức tại đầu chợ Phố Tèo-thị xã Lào Cai. Đại hội có thông qua Điều lệ hoạt động của Hội, phương hướng hoạt động và ra Nghị quyết kêu gọi toàn thể hội viên nông dân các dân tộc tham gia tổ vần công, tổ đổi công, tổ đoàn kết, xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp,…bầu ra Ban Chấp hành Nông hội do đồng chí Trần Đức Kỷ làm Bí thư Nông hội.

ĐẠI HỘI II

(NHIỆM KỲ 1976-1984)

 Ngày 6 tháng 11 năm 1976 sau khi thành lập tỉnh Hoàng Liên Sơn Đại hội lần thứ II với tên gọi là: Hội Đồng nông dân tập thể tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí.

- Đồng chí Ma Văn Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội;

- Các đồng chí: Phan Đức Cường, Thào A Hoà,Vàng Văn Lẩu, Nguyễn Đình Đức được bầu làm Phó Chủ tịch;

Đầu năm 1980 Tỉnh uỷ Hoàng Liên Sơn chỉ định đồng chí Bàn A Hàn làm Chủ tịch; các đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp,  Nguyễn Văn Trà, Vàng Văn Lẩu được chỉ định làm Phó Chủ tịch.

ĐẠI HỘI III

(NHIỆM KỲ 1984-1987)

 Đại hội lần thứ III được tiến hành ngày 27 tháng 9 năm 1984 với tên gọi Hội Liên hiệp Nông dân tập thể tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí.

- Đồng chí Nông Đức Hành được bầu làm Chủ tịch;

- Các đồng chí Vàng Văn Lẩu, Hoàng Thị Khước được bầu làm Phó Chủ tịch.

 

ĐẠI HỘI IV

(NHIỆM KỲ 1987-1992)

 Đại hội lần thứ IV với tên gọi: Hội Nông dân tỉnh Hoàng Liên Sơn, ngày 12 tháng 8 năm 1987 bầu ra Ban Chấp hành gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí.

- Đồng chí Nông Đức Hành được bầu lại làm Chủ tịch.

- Các đồng chí: Tưởng Văn Thơ, Hoàng Thi Khước, Thào Vần Chấn được bầu làm Phó Chủ tịch.

Cuối năm 1990 đồng chí Nông Đức Hành nghỉ hưu. Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh bầu bổ sung đồng chí Trần Văn Luân vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Liên Sơn.

ĐẠI HỘI V

(NHIỆM KỲ 1993-1998)

 Đại hội lần thứ V Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, được tổ chức từ ngày 22 – 23 tháng 9 năm 1992 sau khi tỉnh Lào Cai được tái lập. Có 79 đại biểu chính thức. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí.

- Đồng chí Trần Văn Luân được bầu lại làm Chủ tịch.

- Các đồng chí: Thào Vần Chấn, Hoàng Mỹ Viện được bầu làm Phó Chủ tịch.

Tháng 6 năm 1996 Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai bầu bổ sung đồng chí Lò Hải Luân vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

ĐẠI HỘI VI

(NHIỆM KỲ 1998-2003)

Đại hội lần thứ VI Hội Nông dân tỉnh Lào Cai được tiến hành từ ngày 25 - 26 tháng 6 năm 1998. Về dự Đại hội có 121 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ 9 đồng chí.

- Đồng chí Hà Đức Miều được bầu làm Chủ tịch

-Các đồng chí: Lò Hải Luân, Hoàng Mỹ Viện được bầu lại làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

Tháng 1 năm 2001 Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Cự vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thay đồng chí Hà Đức Miều, chuyển công tác khác.

Tháng 1 năm 2003 Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ 11 bầu bổ sung đồng chí Lê Thanh Hải vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khoá VI nhiệm kỳ (1998- 2003).

 

ĐẠI HỘI VII

(NHIỆM KỲ 2003-2008)

Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân tỉnh Lào Cai được tổ chức từ ngày 14-16 tháng 5 năm 2003. có 150 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 65 nghìn hội viên, nông dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ 9 đồng chí;

- Đồng chí Nguyễn Văn Cự được bầu lại làm Chủ tịch,

- Các đồng chí: Lê Thanh Hải, Đặng Văn Chạy được bầu làm Phó Chủ tịch

Ngày 28 tháng 4 năm 2008 Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ 14 họp phiên bất thường, bầu bổ sung đồng chí: Lương Đức Hoà, đồng chí Đỗ Minh Lương vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

ĐẠI HỘI VIII

(NHIỆM KỲ 2008-2013)

 Đại hội lần thứ VIII Hội Nông dân tỉnh Lào Cai được tổ chức từ ngày 11-12 tháng 6 năm 2008, có 153 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí.

- Đồng chí Nguyễn Văn Cự được bầu lại làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

- Các đồng chí: Lương Đức Hoà, Đỗ Minh Lương, được bầu Làm Phó Chủ tịch.

Ngày 17 tháng 7 năm 2009, tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khoá VIII Hội Nông dân tỉnh Lào Cai bầu bổ sung đồng chí Đinh Văn Toản vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (Đồng chí Nguyễn Văn Cự chuyển công tác khác), đồng chí Phạm Văn Thuân được bầu làm Phó Chủ tịch (Đồng chí Lương Đức Hoà nghỉ hưu)

          Ngày 24 Tháng 12 năm 2009 Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 5 khoá VIII bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Phúc vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

 

ĐẠI HỘI IX

(NHIỆM KỲ 2013-2018)

 Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân tỉnh Lào Cai được tổ chức từ ngày 16-17 tháng 4 năm 2013, có 266 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ 13 đồng chí.

- Đồng chí Đinh Văn Toản được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

- Các đồng chí: Đỗ Minh Lương, Phạm Đăng Bốn, Phạm Văn Thuân, Đinh Minh Hà, được bầu tái cử giữ chức Phó Chủ tịch.

Ngày 5 tháng 11 năm 2015 tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khoá IX Hội Nông dân tỉnh Lào Cai bầu đồng chí Đinh Minh Hà giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (Đồng chí Đinh Văn Toàn chuyển công tác khác).

ĐẠI HỘI X

(NHIỆM KỲ 2018-2023)

 Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Lào Cai được tổ chức từ ngày 09-10 tháng 10 năm 2018, có 288 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí.

- Đồng chí Đinh Minh Hà được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

- Các đồng chí: Phạm Đăng Bốn, Phạm Văn Thuân được bầu tái cử giữ chức Phó Chủ tịch và Đ/c Trần Thị Hằng được bầu làm Phó Chủ tịch.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 129
  • Tất cả: 224,746
Đăng nhập