image banner
Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phạm Tiến Nam nêu 6 vấn đề gợi mở tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 87

Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam đã có bài phát biểu và gợi mở 6 vấn đề quan trọng tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trọng thể ngày 26/9 tại TP. Lào Cai.

anh tin bai

Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

Hội Nông dân Lào Cai kết nạp mới được gần 11.000 hội viên

Trong nhiệm kỳ qua, trước ảnh hưởng, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, giá cả vật tư nông nghiệp biến động tăng cao, nhất là khó khăn, tổn thất lớn do dịch Covid-19, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng bộ tỉnh, tạo điều kiện của các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự chủ động, nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

anh tin bai

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Thông qua việc tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, Hội Nông dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy các tiềm năng, tạo động lực và bước phát triển trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng Hội Nông dân ngày càng vững mạnh. Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Hội và chất lượng hoạt động của các cơ sở Hội được nâng lên.

Chất lượng hội viên nông dân, củng cố tổ chức cơ sở Hội thông qua việc chỉ đạo xây dựng các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi hội, tổ hội; hoạt động Hội từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân.

Các cấp Hội của tỉnh đã tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, xây dựng các đề án, dự án tạo nguồn lực đồng hành, hỗ trợ để giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Cơ bản với hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa 10 và của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

anh tin bai

Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam tặng cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong nhiệm kỳ đã vận động kết nạp mới được gần 11.000 hội viên; có trên 16,.500 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; vận động, hướng dẫn thành lập 520 chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, 256 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân trong tỉnh tăng trưởng đạt 15 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn toàn tỉnh hiện nay gần 40 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho hàng nghìn lượt hộ hội viên vay vốn làm ăn hiệu quả.

Các cấp Hội tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; trong điều kiện kinh tế, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng hội viên, nông dân trong tỉnh vẫn tích cực đóng góp trên 8,5 tỷ đồng, trên 113 nghìn công lao động, hiến trên 30 ha đất để xây dựng các công trình ở nông thôn...

6 nhiệm vụ trọng tâm Hội Nông dân tỉnh Lào Cai thực hiện trong nhiệm kỳ (2023 -2028)

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh và gợi mở thêm 6 nhiệm vụ trọng tâm Hội Nông dân tỉnh Lào Cai thực hiện trong nhiệm kỳ (2023 -2028).

Một là: Các cấp Hội nông dân tỉnh Lào Cai cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh. Làm cho mỗi cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả.

Để từ đó, động viên mọi nguồn lực của giai cấp nông dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh tiếp tục có bước phát triển hơn nữa.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết và nâng cao chuỗi giá trị gắn với chế biến nhằm xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp địa phương. Đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững, trong đó cần nghiên cứu các quy định để hỗ trợ, hướng dẫn nông dân sớm được tiếp cận, tham gia thị trường tín chỉ các bon trong thời gian tới.

anh tin bai

Ông Bùi Quang Hưng đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa XI, nhiệm kỳ (2023 - 2028). Ảnh: Mùa Xuân.

Hai là: Các cấp Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân, từng bước tri thức hóa người nông dân. Tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, giúp nông dân có đủ thông tin, điều kiện, nguồn lực để phát triển kinh tế, làm giàu và xóa đói, giảm nghèo bền vững, có năng lực hiểu biết về thị trường trong nước và quốc tế, có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thời kỳ số hóa mạnh mẽ.

Chỉ có như vậy, nông dân mới có đủ bản lĩnh chính trị và trình độ để làm chủ nông thôn mới; không chỉ là lực lượng mạnh về kinh tế mà còn là lực lượng chính trị, văn hóa, xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ba là: Hội Nông dân tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành phần kinh tế, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, để huy động nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản, biết tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của thị trường.

Cần tăng cường xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trong tỉnh theo Nghị định số 37 ngày 24/6/2023 của Chính phủ, trong đó chú trọng phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân ngoài ngân sách.

anh tin bai

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cần tích cực vận động hội viên nông dân tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: Mùa Xuân.

Bốn là: Với trách nhiệm là “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Hội nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ Hội nông dân trong tỉnh cần phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, công tác dân vận, nắm vững nghị quyết, chính sách của Đảng, của Nhà nước và của địa phương một cách có hệ thống, làm cơ sở để cụ thể hóa những chủ trương, chính sách đó vào thực tiễn, góp phần thiết thực cùng cấp uỷ, chính quyền và nông dân trong tỉnh tìm ra con đường ngắn nhất để nâng cao đời sống của nông dân.

anh tin bai

Các cấp Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân, từng bước tri thức hóa người nông dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Năm là: Các cấp Hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, và những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, để tìm ra những cách làm phù hợp, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động; chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn. Đồng thời, tích cực tham gia và nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội về các vấn đề phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Sáu là: Cần phải nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nông dân cấp tỉnh và các cấp. Đề cao sự đóng góp của cá nhân các ủy viên chấp hành, nhất là các ủy viên là đại diện các sở, ban, ngành, các doanh nhân, nông dân SXKD giỏi trong việc lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới.

Theo nguồn Báo Điện tử Dân Việt
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 2,376
  • Tất cả: 261,686
Đăng nhập