KK: Triển khai thực hiện kết luận 21-KL/TW của BCH TWĐ khóa VIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị..........tự diễn biến, tự chuyển hóa
Số ký hiệu văn bản 190/KH-MTTQ
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung KK: Triển khai thực hiện kết luận 21-KL/TW của BCH TWĐ khóa VIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị..........tự diễn biến, tự chuyển hóa
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm KH 190 MTTQ.pdf