image banner
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/2023/NQ-HĐND 13/11/2023 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 20
Tải về 2
15/2023/NQ-HĐND 13/11/2023 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 21
Tải về 0
37/NQ-HĐND 13/11/2023 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 21
Tải về 0
08/NQ-HĐND 19/06/2022 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 93
Tải về 1
01/2022/NQ-HĐND 19/04/2022 NGHỊ QUYẾT Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 86
Tải về 0
03/2022/NQ-HĐND 19/04/2022 NGHỊ QUYẾT Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 89
Tải về 0
02/2022/NQ-HĐND 19/04/2022 NQ: Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 83
Tải về 0
12/2018/NQ-HĐND 03/09/2019 Nghị quyết 12 ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 95
Tải về 0
02 10/07/2019 Điều lệ giải bóng chuyền truyền thống lần thứ XX năm 2019
Lượt xem: 200
Tải về 0
01 10/07/2019 Kế hoạch tổ chức giải Bóng chuyền Bông lúa vàng truyền thống tỉnh Lào Cai lần thứ XX, năm 2019
Lượt xem: 193
Tải về 0
12