BÁO CÁO Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Số ký hiệu văn bản 606-BC/HNDT
Ngày ban hành 06/07/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm BC 606 HNDT.pdf