image banner
BÁO CÁO Sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 327-KH/TU, ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”
Số ký hiệu văn bản 808-BC/HNDT
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 327-KH/TU, ngày 14/7/2020 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Trần Thị Hằng
Tài liệu đính kèm trinh_ky_lai_2309080133583943920230908021444367_signed.pdf